De Kleine Voorbeden

  Het Arabische woord "Awsheia" komt van het Griekse  woord "Afshie" dat betekent "Gebed". Dus het woord "Voorbeden".

Na het lezen van het Evangelie en eventueel een preek,bidt de celebrant de vijf "Kleine Voorbeden": Voor de vrede van de Kerk, de Kerkvaders,

de natuur (de wateren van de rivieren, het weer en het gewas) en de bijeenkomsten.

 Meestal wordt er in stilte gebeden, terwijl het Evangelie gelezen wordt.

 De celebrant vraagt om gebed bij iedere voorbede, de diaken bevestigt de vraag en de gelovigen antwoorden iedere keer met  "Heer ontferm U".

 Men kan zich afvragen waarom "Heer ontferm U" herhaald wordt.

 Zoals ik al eerder heb aangegeven is dit kleine gebed erg belangrijk. Het is helder, allesomvattend en volledig in zijn betekenis. Het omvat alles wat een mens, een kerk en de wereld nodig heeft.

 v     Vrede van de Kerk.

n      Wanneer de celebrant zegt "Gedenk O Heer de vrede van Uw ene, enige Heilige Universele en Apostolische Kerk" en de diaken antwoordt "Bid voor de vrede..." van dezelfde Kerk, en de gelovigen bidden "Heer ontferm U" betekent dat: 

n      God ontferm U over Uw kerk door haar innerlijke vrede te geven, door liefde en saamhorigheid tussen haar herders en haar volgelingen, haar leiders en ondergeschikten, haar dienaren en gelovigen, zodat hij gezuiverd kan worden van allen die verdeeldheid brengen, en dat hij geregeerd wordt in samenwerking, liefde en saamhorigheid.

n      God ontferm U over Uw kerk door haar externe vrede te geven, door haar te beschermen tegen de aanvallen van het kwaad, de vijand van iedere rechtvaardigheid, en tegen de aanvallen van haar zichtbare en onzichtbare vijanden, die azen op Uw kerk omdat het de kerk is, die U verworven heeft door Uw bloed: Hand. 20:28  "die Hij  Zich door het bloed van zijn eigene verworven heeft." Bescherm haar O Heer zoals Uw ware belofte: Mat. 16:18 "en de poorten van het dodenrijk zullen haar niet overweldigen."

 Gebed voor de Kerkvaders

       De diaken bevestigt de vraag voor gebed en de gelovigen bidden "Heer ontferm U". Dat betekent:

  v     Heer ontferm U over onze Paus de Patriarch, de Metropolieten en Bisschoppen.

     Geef hen de genade van gezondheid en kracht en bewaar hen voor de Kerk vele jaren en in vredevolle tijden.

v     Door hen genade en wijsheid te geven voor het besturen van Uw heilige Kerk.

v     Door hen te bewaren in het ware geloof tot hun laatste adem. Zet hen op de orthodoxe weg en geef hen de orthodoxe overtuiging, zodat zij ons geloof zuiver kunnen bewaren en Uw kudde in het ware geloof vasthouden door hun voorbeeld en hun leer.

 Gebed voor vrede en veiligheid voor deze heilige plaats.

       De diaken bevestigt dat door gebed te vragen voor deze heilige plaats, de hele wereld, alle steden, landstreken, eilanden en kloosters,

      en de gelovigen bidden "Heer ontferm U". Dat betekent:

  v     Wij vragen de Heer om ontferming voor de wereld, voor vrede en gerustheid en verlossing van oorlog, ellende,

      aardbevingen, plagen, hongersnood, bezorgdheid en onrust.

v     Voor de eilanden te midden van de zeen, dat de Heer die moge beschermen tegen bederf en zinken.

v     Voor de bescherming van de kloosters in de woestijnen en het bewaken van de bewoners voor de aanval van de vijand en de oorlog van het kwaad. Wij bidden, dat Hij de monniken en de nonnen vrede en gerustheid schenkt, zodat ook zij voor de vrede, de gerustheid en de verlossing van de wereld bidden.

v     De celebrant bidt verder voor iedere stad, landstreek en voor ieder dorp, dat die bewaard mogen worden voor hongersnood, ziekte, aardbevingen, overstromingen, brand, oorlog, het zwaard van de vijand en de opkomst van de ketters.

 Gebed voor de natuur.

In Egypte zijn er drie verschillende gebeden afhankelijk van het jaargetijde:

a.       Voor de Nijl van 12 Baouna tot 9 Babah  (ca. 19 juni tot 19 Oktober). De tijd van de overstroming van de Nijl.

b.      Voor het zaad, het kruid en de veldplanten van 10 Babah tot 10 Toubah (ca. 20 oktober tot 18 januari). De tijd voor het zaaien van het belangrijkste gewassen in Egypte.

c.       Voor de hemelwinden en de vruchten van de bomen van 11 Toubah tot 11 Baouna (ca. 19 januari tot 18 juni). De tijd van het oogsten.

 In de Diaspora bidden wij een gebed dat alle drie de gebeden omvat, omdat de tijden hier anders zijn. Toch zullen wij de uitleg van de drie gebeden hier geven, zodat wij kunnen begrijpen waar zij vandaan komen. Wanneer de celebrant bidt, bevestigt de diaken weer het verzoek en de gelovigen bidden driemaal "Heer ontferm U".

 v     Wij vragen ontferming voor de wateren van de rivieren, zodat zij met mate toenemen en het aanschijn van de aarde verblijden,

       zodat er geen droogte of schaarste op zal treden.

v     Wij vragen ontferming voor het gewas, opdat het groeit, zich vermenigvuldigt en vele vruchten voortbrengt, en dat Hij het bewaart voor alle ziekten en diefstal, zodat de zaaier en de oogster blij kunnen zijn, en iedereen in overvloed kan leven.

v     Wij vragen voor de hemelwinden, dat de Heer die met mate toe laat nemen, zodat het juist is voor het gewas en de vruchten aan de bomen.

         Bij de voorbeden voor de natuur bidden wij 3x Heer ontferm U.

 Waarom?

 v     Herhaling betekent doorzetting en volharding en het herhaaldelijk kloppen op Gods deur met het verzoek het gebed te aanhoren, omdat het zo belangrijk is voor het leven van de mens op aarde.

 v     Wanneer ook de gelovigen driemaal bidden bij de voorbede voor de wateren van de rivieren, vergeten zij ook het zaad, het kruid, de veldplanten en de hemelwinden niet, zodat er een gebed voor iedere voorbede is. Want alle drie zijn met elkaar verbonden. Het water heeft de hemelwinden nodig voor het dragen en het vervoeren van de wolken en het vallen van de regen. Het gewas heeft het water en de hemelwinden nodig om te volgroeien en te rijpen. De hemelwinden hebben het gewas nodig voor de zuurstof en het water voor de vochtigheid en de zachtheid.

 v     Voorbede voor de bijeenkomsten.

 n      Heer ontferm U over ons en bewaar ons voor alle verdeeldheid, die de bijeenkomsten verzwakt en uiteen laat vallen.

n      Heer ontferm U over ons en laat ons trouwe bezoekers zijn van deze bijeenkomsten.  Zoals Sint Paulus in Heb. 10:25 zegt: "Wij moeten onze eigen bijeenkomst niet verzuimen, zoals sommigen dat gewoon zijn, maar elkander aansporen."

n      Heer ontferm U over ons en laat de deuren van Uw huis altijd open voor ons, tot in de eeuwen der eeuwen.